เทศบาลตำบลบ้านม่วง ยินดีต้อนรับ

 
 
                         " พัฒนาข้าราชการสู่ความเป็นเลิศด้านคุณธรรม จริยธรรม ทำงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมองค์กรยุคดิจิทัล ก้าวทันเทคโนโลยี นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการบริหารงาน "
Download File  View File
 
 
 
 
 
 
 
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
facebook
เช็คเมลล์
เข้าสู่ระบบ
คสช
aec
สกลนคร
สนง.ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจ.สกลนคร
BangkokIdea
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
สายด่วน 1111
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กพ
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมสันนิตบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
การท่องเที่ยว