เทศบาลตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ยินดีต้อนรับ  เลขที่ 225 หมู่ที่ 2 ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140 โทร.042-794510 , 042-794100 โทรสาร.042-794-510 

 
 
ภารกิจและหน้าที่ และภารกิจตามกฎหมายของเทศบาล
        ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ และพระราชกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
     ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
          ๑) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ (พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา 16(2))
          ๒) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ (พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา 16(4))
          ๓) การสาธารณูปการ (พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา 16(5))
          ๔)  การควบคุมอาคาร (พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา 16(28))
          ๕)  การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร (พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา 16(26))
          ๖)  ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา 50(2))
          ๗)  ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา 51(8))
          ๘)  ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา 51(1))
          ๙)  ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา 51(7))

     ๒. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้
          ๑) การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
          ๒)  จัดการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา และการฝึกอบรม ให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็ก (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา 50(6))  
          ๓)  การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชราและด้อยโอกาส(พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา 16(10))
          ๔)  การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  และการรักษาพยาบาล (พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา 16(19))
          ๕)  จัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา 16(13))
          ๖)  ป้องกันและระงับโรคติดต่อ (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา 50(4))
          ๗)  ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา 51(6))
          ๘)  ส่งเสริมกีฬา (พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา 16(14))
          ๙)  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา 16(19))

     ๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
          ๑)  การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา 50(1))
          ๒)  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา 16(12))
          ๓)  การรักษาความปลอดภัย  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัยโรงมหรสพและสาธารณสถานอื่น ๆ(พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา 16(23))
          ๔)  การผังเมือง   (พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา 16(25))
          ๕)  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา 16(29))
          ๖)  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา 16(17))
          ๗)  การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริม สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา 50(21))
          ๘)  รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา 50(3))
          ๙)  ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา 50(5))
          ๑๐)  ให้มีสุสานและฌาปนสถาน (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา 51(4))
          ๑๑)  จัดให้มีละบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา 16(12))
          ๑๒)  การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน (พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา 16(20))
          ๑๓)  การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา 16(21))
          ๑๔)  การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ (พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา 16(22))
          ๑๕)  การควบคุมอาคาร (พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา 16(28))
          ๑๖)  การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา 16(30))

     ๔. ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มี
ภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
          ๑)ให้มีโรงฆ่าสัตว์ (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา 51(2))
          ๒)บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา 51(5))
          ๓)การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา 16(1))
          ๔)ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
          ๕)การส่งเสริม  การฝึกและประกอบอาชีพ (พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา 16(6))
          ๖)การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน (พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา 16(7))
          ๗)การส่งเสริมการท่องเที่ยว (พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา 16(8))
          ๘)การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ (พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา 16(22))
          ๙)ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา 51(3))
          ๑๐)การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ (พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา 16(3))
          ๑๑)เทศพาณิชย์ (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา 51(9))
          ๑๒)การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร (พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา 16(26))

     ๕.  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้
          ๑)  การจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้  ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา 16(24))
          ๒)  การดูแลรักษาที่สาธารณะ (พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา 16(27)) 
          ๓)  การกำจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
          ๔)  การผังเมือง (พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา 16(25))
          ๕)  การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน (พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา 16(20))

     ๖.  ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีภารกิจ
ที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้
          ๑) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา 50(8)) 
          ๒)  การจัดการศึกษา (พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา 16(9))
          ๓)  การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น (พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา 16(11))

     ๗.  ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้
          ๑)  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน (พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา 16(15))
          ๒)  การควบคุมการเลี้ยงสัตว์  (พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา 16(21))
          ๓)  การรักษาความสงบเรียบร้อย การสร้างเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  (พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา 16(30))
          ๔)  การส่งเสริมกีฬา  (พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา 16(14)) 
          ๕)  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา 16(1))
          ๖)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการพัฒนาท้องถิ่น (พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา 16(16))
          ๗)  การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ (พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา 16(23))
 
Download File  View File
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
E-service
facebook
เช็คเมลล์
เข้าสู่ระบบ
คสช
aec
สกลนคร
สนง.ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจ.สกลนคร
BangkokIdea
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
สายด่วน 1111
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กพ
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมสันนิตบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
การท่องเที่ยว