เทศบาลตำบลบ้านม่วง ยินดีต้อนรับ

 
 
เทศบาลตำบลบ้านม่วง ได้รับขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายเิดม จำนวน 457 ราย และรายใหม่ จำนวน 16 ราย รวมรายเดิมและรายใหม่ จำนวน 473

      
เทศบาลตำบลบ้านม่วงได้จัดกิจกรรมร่วมกับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุทั้ง 5 ชุมชนภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านม่วง เริ่มตั้งแต่ วันที่ 13 - 17 กรกฎาคม 2563 เพื่อเก็บข้อมูลผู้สูงอายุและช่วยให้กำลังใจแก่ผู้สูงอายุ

      
เทศบาลตำบลบ้านม่วงได้จัดกิจกรรมเสินสร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชนด้วยกิจกรรมการจัดอบรมการวางแผนครอบครัว โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้คือ เน้นกลุ่มสตีรและหัวหน้าครอบครัว ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ณ สวนสาธารณะหนองดินจี่

      
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563

      
รายงานผลการประชุมคณะทำงานพิจารณาทบทวน ปรับปรุง ยกเลิก แก้ไขเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2563

      
รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านม่วง ระหว่าง มกราคม-ธันวาคม 2563

      
12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
 
 
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
facebook
เช็คเมลล์
เข้าสู่ระบบ
คสช
aec
สกลนคร
สนง.ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจ.สกลนคร
BangkokIdea
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
สายด่วน 1111
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กพ
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมสันนิตบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
การท่องเที่ยว