เทศบาลตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ยินดีต้อนรับ  เลขที่ 225 หมู่ที่ 2 ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140 โทร.042-794510 , 042-794100 โทรสาร.042-794-510 

 
 
ประกาศ กทจ สกลนคร เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลงานพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลตำแหน่งครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น พ.ศ.2561

      

ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดเลือก การแต่งตั้งและการบรรจุ การย้าย การโอน การรับโอน ฯ(ฉบับที่ 11)พ.ศ.2562

      

ประกาศ กทจ สกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคล(แก้ไขเพิ่มเติม)พ.ศ.2561 ( การคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน)

      

ประกาศ กทจ สกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคล(เพิ่มเติม)พ.ศ.2558 ( การย้ายพนักงานเทศบาล)

      

ประกาศ กทจ สกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคล(เพิ่มเติม)พ.ศ.2558 ( การสรรหาพนักงานเทศบาลประเภทพนักงานเทศบาล))

      

ประกาศ กทจ สกลนคร เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)(ฉบับที่ 3)

      

ประกาศ กทจ. สกลนครเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561

      

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือก ฯ เพื่อดำรงตำแหน่งสูงขึ้นในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2561

      

 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
E-service
facebook
เช็คเมลล์
เข้าสู่ระบบ
คสช
aec
สกลนคร
สนง.ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจ.สกลนคร
BangkokIdea
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
สายด่วน 1111
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กพ
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมสันนิตบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
การท่องเที่ยว