เทศบาลตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ยินดีต้อนรับ  เลขที่ 225 หมู่ที่ 2 ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140 โทร.042-794510 , 042-794100 โทรสาร.042-794-510 

 
 
ประกาศ กทจ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี ฯ พ.ศ. 2558(เงินโบนัส)

      

ประกาศ กทจ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาล พ.ศ.2562

      

ประกาศ กทจ สกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลเทศบาล(เพิ่มเติม) พ.ศ. 2558 (การกำหนดโควตาและวงเงินการเลื่อนขั้นเงินพนักงานเทศบาล)

      

ประกาศ กทจ สกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลเทศบาล(เพิ่มเติม) พ.ศ. 2558 (การเลื่อนขั้นเงินพนักงานเทศบาล)

      

ประกาศ กทจ.สกลนคร เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558

      

 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
E-service
facebook
เช็คเมลล์
เข้าสู่ระบบ
คสช
aec
สกลนคร
สนง.ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจ.สกลนคร
BangkokIdea
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
สายด่วน 1111
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กพ
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมสันนิตบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
การท่องเที่ยว