เทศบาลตำบลบ้านม่วง ยินดีต้อนรับ

 
 
เทศบัญญัติ เทศบาลตำบลบ้านม่วง เรื่อง สถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2558

      
เทศบัญญัติ เทศบาลตำบลบ้านม่วง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2558

      
เทศบัญญัติ เทศบาลตำบลบ้านม่วง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2558

      
เทศบัญญัติ เทศบาลตำบลบ้านม่วง เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2558

      
เทศบัญญัติ เทศบาลตำบลบ้านม่วง เรื่อง กิจการที่เป้นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558

      
เทศบัญญัติ เทศบาลตำบลบ้านม่วง เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2558

      
เทศบัญญัติ เทศบาลตำบลบ้านม่วง เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2558

      
เทศบัญญัติ เทศบาลตำบลบ้านม่วง เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2557

      
เทศบัญญัติ เทศบาลตำบลบ้านม่วง เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2557

      
12
 
 
 
 
 
 
 
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
facebook
เช็คเมลล์
เข้าสู่ระบบ
คสช
aec
สกลนคร
สนง.ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจ.สกลนคร
BangkokIdea
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
สายด่วน 1111
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กพ
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมสันนิตบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
การท่องเที่ยว