เทศบาลตำบลบ้านม่วง ยินดีต้อนรับ

 
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม)พ.ศ. 2563(การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล)

      
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกียวกับการคัดเลือก เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2562

      
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ.2562

      
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกียวกับการเลือกเงินเดือนพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ.2562

      
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2558 (การให้โทษ)

      
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล(เพิ่มเติม) พ.ศ. 2558 (การประเมิน,การสร้างขวัญกำลังใจ)

      
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล(เพิ่มเติม) พ.ศ. 2558 (การสรรหา ,คัดเลือก,บรรจุลแต่งตั้งบุคลากร)

      
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล

      
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและการพิจารณาเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ

      
12
 
 
 
 
 
 
 
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
facebook
เช็คเมลล์
เข้าสู่ระบบ
คสช
aec
สกลนคร
สนง.ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจ.สกลนคร
BangkokIdea
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
สายด่วน 1111
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กพ
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมสันนิตบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
การท่องเที่ยว