เทศบาลตำบลบ้านม่วง ยินดีต้อนรับ

 
 
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธิการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563

      
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562

      
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562

      
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2560

      
พระราชบัญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2560

      
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระกับอำเภอและตำบล พ.ศ.2562

      
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษ๊ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 พ.ศ.2562

      
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่2 )พ.ศ.2563

      
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562

      
12 3 4 5
 
 
 
 
 
 
 
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
facebook
เช็คเมลล์
เข้าสู่ระบบ
คสช
aec
สกลนคร
สนง.ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจ.สกลนคร
BangkokIdea
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
สายด่วน 1111
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กพ
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมสันนิตบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
การท่องเที่ยว