เทศบาลตำบลบ้านม่วง ยินดีต้อนรับ

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านม่วงได้ร่วมกับคณะกรรมการธนาคารขยะประจำเทศบาลตำบลบ้านม่วงซึ่งประกอบด้วยผู้นำชุมชนและคณะกรรมการธนาคารขยะหมู่ที่ 1,2,3,4 และ 9 ได้จัดทำโครงการรับซื้อขยะภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านม่วง ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างเดือนตุลา

      
วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวเสาวนีย์ ลีนาราช ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านม่วงพร้อมด้วย รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้าง พนักงานจ้างและพนักงานจ้างเหมาได้ร่วมกันสรงน้ำพระเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไ

      
วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวเสาวนีย์ ลีนาราช ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านม่วงพร้อมด้วย รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้าง พนักงานจ้างและพนักงานจ้างเหมาได้ร่วมกันสรงน้ำพระเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไ

      
วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวเสาวนีย์ ลีนาราช ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านม่วงพร้อมด้วย รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้าง พนักงานจ้างและพนักงานจ้างเหมาได้ร่วมกันสรงน้ำพระเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไ

      
วันที่ 5 กัมภาพันธ์ 2563 ประชุมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

      
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านม่วง วันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น.

      
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2564 ( เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 )

      ประชุม วันที่ 25  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2562  ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านม่วง 
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564 (เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4)

      ประชุม วันที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562  ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านม่วง
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ( เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 ) และ ( เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ) ของเทศบาลตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

      
12
 
 
 
 
 
 
 
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
facebook
เช็คเมลล์
เข้าสู่ระบบ
คสช
aec
สกลนคร
สนง.ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจ.สกลนคร
BangkokIdea
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
สายด่วน 1111
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กพ
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมสันนิตบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
การท่องเที่ยว