เทศบาลตำบลบ้านม่วง ยินดีต้อนรับ

 
 
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลตำบลบ้านม่วง

      
คู่มือปฎิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น

      
คู่มือปฏิบัติงานด้านธุรการ

      
คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกส่วนท้องถิ่น

      
คู่มือปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี

      
คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

      
คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

      
คู่มือปฏิบัติงานการประชุมสภาท้องถิ่น

      
คู่มือประเมินผลงานปฏิบัติงานในระบบแท่ง

      
 
 
 
 
 
 
 
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
facebook
เช็คเมลล์
เข้าสู่ระบบ
คสช
aec
สกลนคร
สนง.ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจ.สกลนคร
BangkokIdea
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
สายด่วน 1111
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กพ
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมสันนิตบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
การท่องเที่ยว